Shutaro Takeda

Shutaro Takeda, Ph.D.

A Personal Website of Shutaro Takeda, a Sustainametrist at Kyoto University. 日本語版ページ