Shutaro Takeda

Shutaro Takeda, Ph.D.

A Personal Website of Shutaro Takeda, a Sustainametrist at Kyoto University. 日本語版ページ

(Book) Chivalry / Leon Gautier, Shutaro Takeda (Ed.)

Publisher: Chuokoron-Shinsha

(Book) Chivalry / Leon Gautier, Shutaro Takeda (Ed.)